ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดน่าน
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ไดแก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2561
4. กิจกรรมการจัดการซังข้าวโพด/ฟางข้าว/วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่ให้เผา ปี 2561
5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบรวมรวมน้ำเสียในพื้นที่บ้านสวนหอม หมู่ 3 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 และบ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ปี 2562
6. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดน่าน (ต่อเนื่อง) ปี 2560
7. การส่งเสริมโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะปี 2562/ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ปี 2562